Oczekiwane rezultaty

Bezpośrednim efektem materialnym zrealizowanych działań będzie zmodernizowana infrastruktura Laboratorium Badania Materiałów, przystosowana dla korzystania w pełnym zakresie przez osoby niepełnosprawne i wyposażenie w specjalistyczne pomoce naukowo-dydaktyczne, zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie w tym antywirusowe, serwery oraz urządzenia peryferyjne trzech Laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich, złożonych z blisko 35 pracowni naukowo-dydaktycznych. Zmodernizowana i doposażona baza dydaktyczna stanowić będzie podstawę dla kształcenia studentów i doktorantów oraz realizacji badań naukowych w zakresie unikatowych w skali kraju i województwa śląskiego zagadnień związanych z nanotechnologią, bioinżynierią, inżynierią materiałów inżynierskich i biomedycznych oraz inżynierią stomatologiczną, stanowiących podstawę nowoczesnej gospodarki skierowanej na zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów, będących absolwentami Wydział Mechaniczny Technologiczny  Politechniki Śląskiej.

Podstawowe rezultaty realizacji projektu MERMFLEG polegają na długoterminowym, korzystnym oddziaływaniu na wzrost komfortu studiowania i podwyższenie poziomu wykształcenia studentów Politechniki Śląskiej studiujących na Wydziale Mechanicznym Technologicznym na kierunkach takich jak:

  • „Mechanika i Budowa Maszyn”,
  • „Automatyka i Robotyka”,
  • „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”,
  • „Edukacja Techniczno-Informatyczna”,
  • „Inżynieria Materiałowa”
  • i „Mechatronika”.

Doposażenie laboratoriów umożliwi także rozwój nowo utworzonych, unikatowych w skali kraju makrokierunków

  • „Nanotechnologie i Technologie Procesów Materiałowych”
  • oraz „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach”,

łączących programy studiów z ww. kierunków podstawowych. Likwidacja barier w infrastrukturze oraz wyposażeniu Laboratorium Badania Materiałów umożliwi swobodne korzystanie z pracowni laboratoryjnych studentom i pracownikom niepełnosprawnym oraz zwiększy zapewne liczbę nowych studentów tej grupy, ze względu na udogodnienia infrastrukturalne oraz atrakcyjne dla tej grupy społecznej kierunki kształcenia (np. inżynieria stomatologiczna).

© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013