Projekt a Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Projekt wykazuje zgodność z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ponieważ zapewni rozwój kształcenia w zakresie „Inżynierii Materiałowej”, „Mechaniki i Budowy Maszyn” i pozostałych kierunków studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz utworzonych na ich bazie supernowoczesnych i unikatowych makrokierunków studiów „Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych” i „Informatyka stosowana i komputerowa nauka o materiałach” oraz zapewni dalszy rozwój badań naukowych i prac rozwojowych, a także rozwój kadry naukowej i współpracy przemysłowej i międzynarodowej w obszarze „Inżynierii materiałowej” i pokrewnych dyscyplin naukowych, uprawianych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Rozwój priorytetowych innowacyjnych technologii i kierunków badań strategicznych objętych zakresem projektu umożliwi właściwe ukierunkowanie rozwoju, a tym samym wpłynie pozytywnie na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw, które działają w obszarze tematycznym objętym tym projektem. Cel ten jest zgodny z priorytetami zawartymi w następujących dokumentach:.

 • europejskich:
  • Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013
  •  Strategia Lizbońska
 • krajowych:
  • Programu Edukacja i Szkolenia 2010
  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności)
  • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013
  • Strategii Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku
  • Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013
  • Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku;
  • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XIII oś priorytetowa
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • regionalnych:
  • Regionalna Strategia Innowacji (RIS) Województwa Śląskiego na lata 2003-2013
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • lokalnych:
  • Strategia Rozwoju Politechniki Śląskiej „Politechnika Śląska - Innowacyjne Centrum Kształcenia i Nauki, Program działania na lata 2009-2012”
  • Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gliwice na lata 2002-2022
© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013