Promocja Projektu

W ramach akcji promocyjnych podejmowane zostaną następujące działania:

 • Inauguracja realizacji projektu – stanowić będzie informację o przygotowaniu i realizacji prac nad modernizacją Laboratorium.
 • Tablice informacyjne – stanowić będą informację o realizacji projektu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz będą jednym ze źródeł informacji o projekcie dla potencjalnych odbiorców.
 • Materiały promocyjne, które będą informować o realizowanym projekcie i rozwijanym wyposażeniu; reklama w prasie, kontakt z mediami lokalnymi i ogólnokrajowymi, strona www projektu wykonana specjalnie na potrzeby projektu, będąca serwisem tematycznym związanym z wyposażeniem Laboratorium, pełniącym trzy zasadnicze funkcje:
  • multimedialny przewodnik dla potencjalnych uczestników realizowanych w Laboratorium procesów dydaktycznych i badawczych,
  • ogólnodostępne źródło wiedzy z zakresu metodologii badań wykorzystywanych w Laboratorium,
  • panel funkcjonalny dla pracowników, partnerów, kooperantów i studentów wymagający autoryzacji na określonym poziomie dostępu.
 • Działania promocyjne (cały okres trwania projektu):
  • Konferencje naukowe i szkoleniowo-techniczne, które skierowane będą do przedstawicieli ośrodków z sektora B+R i przemysłu,
  • „Dni Otwarte Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych”, podczas których odbywać się będą prezentacje możliwości badawczych aparatury modernizowanego Laboratorium,
  • Dzień Fotowoltaiki,
  • Kongresy i sesje Studenckich Kół Naukowych,
  • „Festiwal Akademicki: Jakość – Nauka – Eksperyment”,
  • „Aktywność Laboratorium Badania Materiałów”,
  • „Sympozjum Metodyczne Doktorantów”,
  • „Metaloznawstwo – Mikroskopia – Materiałografia”,
  • „Koło Miłośników Nanotechnologi”,
  • „Mikroskopia i Analiza Chemiczna”,
  • „Sympozjum: Preparatyka, Analiza, Mikroskopia”,
  • „Dzień Analizy Rentgenograficznej”,
  • „Mikroskopia Akustyczna, Tunelowa i Konfokalna”,
  • „Badania – Materiały – Własności".
© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013