Cele projektu

Cel ogólny

Celem ogólnym projektu jest wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Województwa Śląskiego oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, zwłaszcza w zakresie nanotechnologii i nowoczesnych technologii materiałowych, poprzez poprawę jakości i dostępności szkolnictwa wyższego oraz jego dostosowanie do potrzeb rozwijającego się rynku pracy i rozszerzenie zakresu kształcenia ustawicznego przez rozwój e-learning, w wyniku poprawy jakości infrastruktury dydaktyczno-laboratoryjnej Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Cel bezpośredni

Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie roli Politechniki Śląskiej w aktywnym udziale w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz poprawa jakości i warunków kształcenia jej absolwentów dla lepszej adaptacji do potrzeb rynku pracy i działających w nim konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Cel pośredni

Modernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej oraz doposażenie i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego laboratoriów naukowo-dydaktycznych przeznaczonych dla studentów priorytetowych kierunków studiów:

  • „Mechanika i Budowa Maszyn”,
  • „Automatyka i Robotyka”,
  • „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”,
  • „Edukacja Techniczno-Informatyczna”,
  • „Inżynieria Materiałowa”
  • i „Mechatronika”,

a także nowo utworzonych makrokierunków:

  • „Nanotechnologie i Technologie Procesów Materiałowych”
  • oraz „Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach”

opartych na kierunkach priorytetowych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który kształci wysokiej klasy specjalistów inżynierów, magistrów i doktorów z zakresu nowoczesnych technologii i nanotechnologii.

© 2010 MERMFLEG "Modernizacja i doposażenie laboratoriów badania i kształtowania materiałów inżynierskich w Gliwicach" UDA-RPSL.08.01.00-00-044/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013